Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelse

Stiftelsens oprindelse

Grundfond kr. 6.000 skænket 24. juni 1882 af kancelliråd Ole Thorup og siden udvidet ved betydelige gaver fra
justitsråd, tømrermester Wilhelm Thorup og hustru, I.A. Wivel og hustru, justitsråd Niels Josephsen og hustru, Conrad
og Marianne Hansen med flere.

§ 1 Stiftelsens navn, tilhørsforhold og hjemsted
Stiftelsens navn er Opfostringshusforeningens Stiftelse. Opfostringshusforeningens Stiftelse tilhører
Opfostringshusforeningen, som er oprettet den 18. marts 1872 og har værneting og hjemsted på Frederiksberg
(Frederiksberg Kommune).

§ 2 Stiftelsens formål
Foranstaltninger der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen
Hjælp til skorper. Ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret til Stiftelsens
legatmidler.
Hjælp til ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen under uddannelse. Efterkommere af skorper, der er under
uddannelse, kan søge legat.

§ 3 Stiftelsens kapital
Stiftelsens egenkapital består pr. 1. januar 2019 af kr. 2.769.596 i bunden kapital og kr. 63.151 i disponibel kapital.
Kapitalen skal være urørlig. Den samlede bestyrelse kan dog i undtagelsestilfælde beslutte at anvende en del af
kapitalen til et formål nævnt i § 2.
Bestyrelsens beslutning skal godkendes af en kvalificeret majoritet (tre fjerdedele) af de mødende på en ordinær
generalforsamling.
I tilfælde af at det årlige regnskabsmæssige resultat udviser overskud, disponeres dette efter § 6A. I tilfælde af at det
årlige regnskabsmæssige resultat udviser underskud, disponeres dette efter § 6B.

§ 4 Notering på navn
Samtlige de stiftelsen tilhørende obligationer eller andre aktiver noteres på stiftelsens navn. .

§ 5 Stiftelsens ledelse og tegningsregler
Opfostringshusforeningens til enhver tid vedtægtsmæssigt valgte bestyrelse er tillige bestyrelse for stiftelsen under
ansvar over for foreningens generalforsamling.
Stiftelsen tegnes med bindende virkning af bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer – to i forening.
Ved belåning, køb og salg af fast ejendom og salg af værdipapirer tegnes stiftelsen med bindende virkning alene af den
samlede bestyrelse.

§ 6A Overskuddets anvendelse
Årets overskud anvendes efter fradrag af de nødvendige administrationsomkostninger til stiftelsens formål. Bestyrelsen
er dog berettiget til efter et frit skøn at henlægge en del af årets overskud til konsolidering af formuen.
Der kan ikke foretages udlæg, arrest eller anden kreditorforfølgning i de ydelser, som tillægges og udbetales personer i
henhold til fundatsens bestemmelser.

§ 6B Underskuddets dækning
Årets regnskabsmæssige underskud dækkes af egenkapitalen i følgende rækkefølge:
1) af Stiftelsens disponible kapital
2) af Stiftelsens bunden kapital

§ 7 Stiftelsens regnskab
Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.
Stiftelsens bestyrelse drager omsorg for, at stiftelsens regnskab opgøres forsigtigt under hensyntagen til tilstedeværende
værdier og forpligtelser, således som god regnskabspraksis tilsiger.
Regnskabet, der underskrives af den samlede bestyrelse, skal omfatte en resultatopgørelse og en balance.
Regnskabet, revideret af Opfostringshusforeningens revisorer, og bestyrelsens forslag til budget for det følgende
regnskabsår over de til uddeling disponible og de til administration nødvendige midler forelægges den årlige ordinære
generalforsamling i Opfostringshusforeningen inden udløbet af hvert års april måned.
Regnskabet med revisorpåtegning og budgetforslagene offentliggøres i bladet SKORPEN, der skal være udsendt 8 dage
før generalforsamlingen.

§ 8 A Stiftelsens legatudvalg
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af 3
bestyrelsesmedlemmer og 3 andre medlemmer af Opfostringshusforeningen, valgt på generalforsamlingen for 3 år ad
gangen. Opfostringshusforeningens formand er tillige formand for legatudvalget. Bestyrelsen udpeger de 2
bestyrelsesmedlemmer.
Legatudvalgets fornyelse sker for de generalforsamlingsindsatte medlemmers vedkommende ved, at der afgår 1 medlem
hvert år. Til udfyldning af afgang i mellemtiden vælges hvert år 2 suppleanter.

§ 8 B Procedure for legatuddeling
Legatudvalget konstituerer sig selv til behandling af de indkomne legatansøgninger. Den endelige afgørelse om
uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal. Tildeling af legat kan højst ske for ét år ad gangen. Afgørelse om uddeling
til foranstaltninger, der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen, træffes dog alene af Opfostringshusforeningens
bestyrelse med godkendelse af generalforsamlingen
De nærmere regler for ansøgning og uddeling af legat fastsættes af Opfostringshusforeningens bestyrelse.

§ 9 Ændring af fundats
Ændringer og tilføjelser til denne fundats skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i
Opfostringshusforeningen, sammenkaldt alene i den anledning ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med
angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.
På en sådan generalforsamling kan ændringer kun vedtages, når generalforsamlingen tæller mindst halvdelen af
foreningens ordinære medlemmer, og når mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling med samme varsel, og denne
beslutter med kvalificeret majoritet (tre fjerdedel) uden hensyn til de mødendes antal.

§10 Opfostringshusforeningens ophør
Skulle Opfostringshusforeningen ophøre at bestå, overføres stiftelsens midler og andre ejendele, efter at alle
gældsforpligtelser er afviklet, til et legat ”Opfostringshusforeningens skolelegat”.
Legatet administreres af Fonden Det kongelige Opfostringshus.
Tidligere ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret til
Opfostringshusforeningens skolelegat. Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan også søge støtte.

§ 11 Vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat
Den generalforsamling, der opløser Opfostringshusforeningen, nedsætter et likvidationsudvalg.
Udvalget udarbejder vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. august 2020
Endeligt vedtaget på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 20. august 2020
Bestyrelsen:
........................... .............................. ............................
Finn Johansen Søren Derving Aage Johansen
............................ ............................... .........
Steen Bertelsen André Fleron Michael Brimer