Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Fundats

Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelse

Stiftelsens oprindelse 

Grundfond kr. 6.000 skænket 24. juni 1882 af kancelliråd Ole Thorup og siden udvidet ved betydelige gaver fra justitsråd, tømrermester Wilhelm Thorup og hustru, I.A. Wivel og hustru, justitsråd Niels Josephsen og hustru, Conrad og Marianne Hansen med flere.

§ 1 Stiftelsens navn, tilhørsforhold og hjemsted
Stiftelsens navn er Opfostringshusforeningens Stiftelse. Opfostringshusforeningens Stiftelse tilhører Opfostringshusforeningen, som er oprettet den 18. marts 1872 og har værneting og hjemsted på Frederiksberg (Frederiksberg Kommune).

§ 2 Stiftelsens formål
• Foranstaltninger, der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen.

• Hjælp til trængende medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker.

• Hjælp til medlemmer af Opfostringshusforeningen i læretiden eller under videregående uddannelse. Ordinære medlemmer har fortrinsret til Stiftelsens legatmidler, men kan også søges af disses børn og udgåede elever fra Det kgl. Vajsenhus, som er medlem af elevforeningen Det Gode Minde, i nævnte rækkefølge.

§ 3 Stiftelsens kapital
Stiftelsens egenkapital består pr. 1. januar 1999 af en obligationsbeholdning på nominelt kr. 3.338.100. Kapitalen skal være urørlig. Den samlede bestyrelse kan dog i undtagelsestilfælde beslutte at anvende en del af kapitalen til et formål nævnt i § 2.

Bestyrelsens beslutning skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Opfostringshusforeningen under iagttagelse af reglerne i § 9 i denne fundats. 

§ 4 Notering på navn og prohibitivpåtegning
Samtlige de stiftelsen tilhørende obligationer eller andre aktiver noteres på stiftelsens navn. .

§ 5 Stiftelsens ledelse og tegningsregler
Opfostringshusforeningens til enhver tid vedtægtsmæssigt valgte bestyrelse er tillige bestyrelse for stiftelsen under ansvar over for foreningens generalforsamling.

Stiftelsen tegnes med bindende virkning af bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer – to i forening.

Ved belåning, køb og salg af fast ejendom og salg af værdipapirer tegnes stiftelsen med bindende virkning alene af den samlede bestyrelse.

§ 6 Overskuddets anvendelse
Årets overskud anvendes efter fradrag af de nødvendige administrationsomkostninger til stiftelsens formål. Bestyrelsen er dog berettiget til efter et frit skøn at henlægge en del af årets overskud til konsolidering af formuen.

Der kan ikke foretages udlæg, arrest eller anden kreditorforfølgning i de ydelser, som tillægges og udbetales personer i henhold til fundatsens bestemmelser.

§ 7 Stiftelsens regnskab
Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.

Stiftelsens bestyrelse drager omsorg for, at stiftelsens regnskab opgøres forsigtigt under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således som god regnskabspraksis tilsiger.

Regnskabet, der underskrives af den samlede bestyrelse, skal omfatte en resultatopgørelse og en balance.

Regnskabet, revideret af Opfostringshusforeningens revisorer, og bestyrelsens forslag til budget for det følgende regnskabsår over de til uddeling disponible og de til administration nødvendige midler forelægges den årlige ordinære generalforsamling i Opfostringshusforeningen inden udløbet af hvert års april måned.

Regnskabet med revisorpåtegning og budgetforslagene offentliggøres i bladet SKORPEN, der skal være udsendt 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8 A Stiftelsens legatudvalg
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af stiftelsens bestyrelse og 8 andre medlemmer af Opfostringshusforeningen, valgt af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

Formanden for stiftelsens bestyrelse er tillige formand for legatudvalget.

Legatudvalgets fornyelse sker for de generalforsamlingsindsatte ved, at der afgår 2 medlemmer hvert år. Til udfyldning af afgang i mellemtiden vælges hvert år 2 suppleanter.

Afgørelse om uddeling til foranstaltninger, der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen og/eller Det kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse, træffes dog alene af stiftelsens bestyrelse med godkendelse af generalforsamlingen.

§ 8 B Procedure for legatuddeling
Legatudvalget konstituerer sig i et antal underudvalg til behandling af de indkomne legatansøgninger. Endelig afgørelse om uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal af det samlede legatudvalg.

Tildeling af legatydelser kan højst ske for ét år ad gangen.

De nærmere regler for den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med ansøgning og uddeling af stiftelsens midler fastlægges af bestyrelsen.

§ 9 Ændring af fundats
Ændringer og tilføjelser til denne fundats skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Opfostringshusforeningen, sammenkaldt alene i den anledning ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

På en sådan generalforsamling kan ændringer kun vedtages, når generalforsamlingen tæller mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer, og når mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer derfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling med samme varsel, og denne beslutter med kvalificeret majoritet (tre fjerdedel) uden hensyn til de mødendes antal.

§ 10 Opfostringshusforeningens Ophør
Skulle Opfostringshusforeningen ophøre at bestå, overføres stiftelsens midler og andre ejendele, efter at alle gældsforpligtelser er afviklet, til et legat: ”Opfostringshusforeningens Skolelegat”

Ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret til Stiftelsens legatmidler, men kan også søges af disses børn og udgåede elever fra Det kgl. Vajsenhus, som er medlem af elevforeningen Det Gode Minde, i nævnte rækkefølge, jf. denne fundats §2.

§ 11  Vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat
Den generalforsamling, der opløser Opfostringshusforeningen, nedsætter et likvidationsudvalg.

Udvalget udarbejder vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. april 2011
Endeligt vedtaget på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsen:

Finn Johansen                        Jens Chemnitz Povelsen               Aage Johansen

Christian Beck                       Erik Knudsen                                Kjeld Simon Villadsen

Sørem Derving